Rechtsvergelijkend en internationaal insolventierecht is een jong vakgebied, dat sterk in ontwikkelingen is. De ervaring leert dat studenten van verschillende faculteiten in Nederland aan een master-scriptie op dit rechtsgebied werken. NVRII wil voor hen graag een forum bieden om hun stellingen te toetsen aan opvattingen in wetenschap en praktijk. Daarnaast kan aan researchers (PhD of master-studenten) gelegenheid worden geboden een ontwerp-hoofdstuk te bediscussiëren. In een dergelijk geval worden de scriptie-begeleider en de student dan wel de desbetreffende PhD-researcher verzocht een programma-voorstel (bij voorkeur op 1 A4) in te dienen voor een bijeenkomst van ten hoogste twee uur.

NVRII moedigt PhD en master-studenten ook nadrukkelijk aan om op andere wijze met de vereniging en haar leden in contact te treden.

U kunt hierover contact opnemen met het bestuur via de contactpagina.

NVRII streeft ernaar om gemotiveerde studenten kosteloos aan activiteiten van NVRII te laten deelnemen. Een tegenprestatie kan zijn het verzoek aan de student om van een bijeenkomst een verslag te maken dat op de site zal worden gepubliceerd.